Lørdag, 08 Februar 2020

Sådan er den frie konkurrence. Et større antal, primært offentlige tilgængelige pladser opkræver ikke et beløb for overnattende autocampere, selv om undersøgelser viser at der betalingsvillighed blandt autocamperturister? Meninger svinger mellem manglende forståelse til konkurrenceforvridning.

Den turistmæssige og økonomiske oplevelse på stedets overnatningpladser skal retfærdiggøre investeringen. På de fleste gratispladser, skal infrastrukturen på pladserne bemærkes. De fleste gratispladser tilbydes uden forsyning og bortskaffelsesmuligheder, der er et must efter få dage. På andre betales der for friskvand og evt strøm.

Private benytter en gratis overnatning til at øge salget på landbrug med gårdsalg, vingårde m.fl mod køb af en guide, som findes i flere lande eller kroer/restauranter, der mod køb af mad på stedet, til gengæld giver mulighed for en gratis overnatning. Disse modeller ser ud til at fungere meget godt, og værdsættes meget af autocamperturister.

Der findes ingen typisk parkeringsplads for overnattende autocampere. Den eksisterende mangfoldighed afspejles blandt tilbudene for autocamperturister og deres aktører, der spænder lige fra kommuner, vingårde, gårdsalg, kroer, forlystelsesparker, naturen, private, campingpladser og lystbådehavne. De forskellige interesser bag driften af en autocamper (parkerings)plads  er blevet tydligere. Det mest benyttede argument mod gratis parkering med mulighed for enkelt overnatning er konkurrenceforvridning, hvilket er campingpladsers mest yndede argument mod de kommuner der tilbyder gratis overnatning.

Kampen mod argumenterne

Ligeledes ville private autocamperplads operatører have en umulig opgave med at bruge større summer på en autocamperplads uden at kunne inddrive penge for dække udgifterne. De kommunale parkeringpladser der finanseres via skatteindtægter fra kommunens borgere, skal i det mindste tilbage i kommunekassen igen. Her har danske kommuner en udfordring, da de ifølge lovgivningen skal aflevere 70% af indtægten for parkering, for at undgå modregning i kommunens bloktilskud fra staten. Ligeledes er autocamper parkeringspladser ikke omfattet af undtagelse af strøm- og vand afgift på lige fod med lystbådehavne og campingpladser. Årsagen er at regeringen er bange for at strømstandere på parkeringspladser beregnet til autocampere, benyttes til afgiftsfri strøm til elbiler, der vil oplade el-køretøjet med en hjemmelader.

Dette viser ligeledes, hvor forskellig branchen er struktureret og hvor intensivt der kæmpes for autocampergæster og deres behov mange steder. De positive effekter af det store antal gratis parkeringspladser til autocampere er lige så skadelige for private udbydere. Under alle omstændigheder er kritikkens fokus på gratis parkeringspladser, der finanseres for offentlige midler. Hvilken retning udviklingen tager, ligger hos de ansvarlige i kommunerne og viljen. Ingen har krav på noget. At man har købt et autocamper er en ting, brugen af det en anden. Ytringer om at køre uden om en kommune der ikke makker ret, har næppe den store effekt. Link modregning: Retsinformation

Hvem er autocamperturisterne

Målene for en tur med autocampere er lige så forskellige som behovene hos autocamperturisterne.

For mange indehavere af en autocamper (kort sagt: autocamperturister) er denne form for ferie et spørgsmål om ideologi

Det synonymt anvendte udtryk "campingbil" repræsenterer en unødvendig duplikering, fordi både autocamper og campingbil pr. definition er kendetegnet ved mobilitet.

Typer brugere af autocampere

Forskellige brugere er i praksis udtrykt i en ufuldstændig oversigt:

 • Pragmatiker (plejede tidligere at rejse med campingvogn)
 • Selvforsynende (værdsætter uafhængighed)
 • Komfortorienteret (kan lide at have alt om bord)
 • Kæledyrsejer (den elskede "skal" med overalt)
 • Separatist (kan godt lide at adskille sig fra andre campister)
 • Multifunktionalist (ikke begrænset til én type indkvartering)
 • Lejeren (smager på livsstilen eller vælger køretøjet “målrettet")
 • Sparen "Sparegrisen" (køretøjet var dyrt nok; elsker derfor “gratis” overnatning)
 • Begivenhedsturister (kan lide at bo tæt på handlingen)
 • Sportsentusiast (forbliver helst sammen med ligesindede)

Konkurrenceforvridning

Fri konkurrence er ifølge EU-lov et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer økonomien og sikrer forbrugerne et større udvalg af produkter og serviceydelser af højere kvalitet og til mere konkurrencedygtige priser.

I et marked med fri konkurrence kan køberen regne med, at prisen for en vare er bestemt ud fra markedets naturlige tilpasning af priser og mængden af varer. Et marked med monopol giver derimod sælgeren en større fortjeneste, fordi der ikke er andre sælgere af samme vare.

En effektiv konkurrence er en vigtig forudsætning for, at vi kan have nogle velfungerende markeder med et varieret udbud af varer af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. I konkurrenceloven findes der regler, som skal forhindre erhvervsvirksomheder, som begrænser den effektive konkurrence.
Link: Konkurrenceloven

Kommunalfuldmagten

Kommuner må ikke drive erhvervsvirksomhed, medmindre der er lovhjemmel til det. Det er udgangspunktet efter de bestemte kommunalfuldmagtsregler, hvor det i praksis omtales som et forbud mod at udøve “handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed”. Forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed har traditionelt for det første været begrundet i, at kommunerne har til opgave at udføre opgaver, der kommer almenvellet til gode, samt for det andet begrundet i et ønske om at undgå konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor.

Ingen hovedregel uden undtagelser

Det har imidlertid vist sig, at der kan være nogle hensyn, der taler for at fravige det traditionelle udgangspunkt. Tanken er, at det på nogle områder kan være i kommunens interesse at udøve visse former for erhvervsvirksomhed. Det følger derfor af praksis om kommunalfuldmagten, at der er en række undtagelser fra forbuddet mod at drive kommunal erhvervsvirksomhed. Link: Horten

Som udgangspunkt må kommuner ikke drive erhvervsvirksomhed. En undtagelse er dog, hvis der er tale om en accessorisk virksomhed, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver.

Der er i praksis opstillet 4 kriterier for lovlig accessorisk virksomhed.

 1. Opgaven skal knytte sig naturligt og tæt til varetagelsen af en kommunal opgave.
 2. Den accessoriske virksomhed skal være underordnet hovedvirksomheden.
 3. Opgaven må ikke allerede varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.
 4. Driften af den accessoriske virksomhed skal søges bortforpagtet på markedsmæssige
  vilkår.

Kommunens hjemmel til at varetage opgaven med autocampere på f.eks lystbådehavne.

Punkt 1) og 2)

Gæsterne på lystbådehavnens autocamperpladser, vil skulle bruge en lystbådehavns faciliteter på lige vilkår med havnens øvrige gæster. Der er meget få autocamperpladser i forhold til bådpladser i marinaen. De to første betingelser er derfor opfyldt, da der er tale om lystbådehavnens faciliteter, og autocamperpladserne kun udgør en meget lille del af lystbådehavnens kapacitet.

Punkt 3)

Det kan diskuteres, hvorvidt opgaven allerede varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. En campingplads ligger f.eks i udkanten af en by, og autocamperne har mulighed for at overnatte på campingpladsen. Autocamperturismen efterspørger autocamperpladser i hele landet og adskillige undersøgelser viser det samme. Autocamperfolket anser ikke sig selv for at være campister og ønsker derfor ikke at benytte campingpladser og slet ikke under tvang. Anerkendte undersøgelser fra ind- og udland tilkendegiver, at autocamperfolkene hellere end gerne vil betale for en overnatning på pladser placeret centralt rundt omkring i byer og på lystbådehavne og samtidig har der gennem længere tid været problemer med, at autocampere har holdt ulovligt parkeret på den lokale Havn.

Grundet erfaringerne med ulovligt parkerede autocampere, samt autocamperturismens udtalelser, vurderer kommunen, at opgaven med autocamperpladser ikke bliver varetaget på en rimelig måde af private erhvervsdrivende i byen og omegnen. Den tredje betingelse er derfor også opfyldt.

Punkt 4)

Som nævnt ovenfor kan kommuner ikke drive erhvervsvirksomhed, hvorfor det er udgangspunktet, at sådanne opgaver skal forsøges bortforpagtet. Den fjerde betingelse kan opfyldes på 3 måder

 1. Betingelsen kan for det første være opfyldt, fordi markedet har været afsøgt, og bortforpagtning har vist sig umuligt.
 2. Betingelsen kan være opfyldt, fordi indtjeningsmulighederne er så begrænsede at bortforpagtning vil være umulig.
 3. Betingelsen kan være opfyldt, fordi et krav om bortforpagtning ikke vil give mening, fx fordi den accessoriske virksomhed består af kommunalt ansattes arbejdskraft. Som nævnt ovenfor er der tale om brug af lystbådehavnes faciliteter. Der er en mulighed for bortforpagtning af arealet således at privat aktør kan drive pladsen. Dette vil dog være forbundet med en snitfladeproblematik. Det må forventes, at den største del af den efterspørgsel efter service i forbindelse med autocampernes brug af arealet vil blive rettet til havnens personale. En bortforpagtning antages derfor ikke at ændre på, at det er lystbådehavnes faciliteter samt lystbådehavnens ansatte, som driver autocamperpladserne.

Kommunen er af den vurdering, at en bortforpagtning af driften af autocamperpladserne ikke vil give mening, hvorfor den fjerde betingelse også vurderes opfyldt.

Kommunerne har alle oplevet at modtage klager fra campingpladser i opstarten og/eller ved udvidelse af aktiviteten. Der opleves en udbredt erkendelse af, at der ikke er tale om konkurrence til campingpladserne idet autocampere generelt er mindre interesserede i at gøre brug af campingpladserne.

Autocampere som forsøger at overnatte uden at betale bortvises fra havnenes område af havnenes personale. (Ovenstående punkter er skitseret fra en aktindsigt i en konkret sag)

Sejlklubber, der drives som foreninger er momsfritaget, mener campingpladsorganisation?

Gisninger om at lystbådehavne skulle være drevet i flere tilfælde af foreninger der ikke betaler moms af bådpladser og autocamperophold, har ingen bund i virkeligheden. Udlejning af liggepladser til både på land og bådeplads på vand er momspligtig. Velgørende og almennyttige foreningers udlejning af bådeplads til medlemmer er til gengæld momsfrie. Udlejning af parkerings- og garageplads til køretøjer er momspligtig. Begrebet "udlejning af pladser til parkering af køretøjer" omfatter udlejning af ethvert areal, der er bestemt til parkering af køretøjer, herunder lukkede garager. Eksempel på momsbelagt prisblad fra Kerteminde Marina
Link: SKAT

Antal lystbådehavne, der modtager autocampere, ifølge campercontact.com

I Danmark er der ifølge Campercontact.com, 104 lystbådehavne der modtager autocampere. Det er uvist hvor mange af disse, der er anlagt som parkering og hvor mange der er omfattet af campingreglementet.

Et fakta check på campercontact.com, viser at på nær nogle få af de 104 tilmeldte lystbådehavne på siden, har lystbådehavne mellem 4 og 20 pladser til autocampere på deres lystbådehavn, altså kun en brøkdel af deres bådpladser. En optælling viser at der i gennemsnit, på de 104 lystbådehavne er "Ø12" pladser til autocampere, en enkelt plads i Åbenrå tilbyder 50 pladser.

Kommunal betaling for parkering

Lov om offentlige veje - § 90. Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering. Link: Lovgivning

Kommunale strategier for autocamperturisme i kommunen

Kommuner lægger nu autocamperstrategier for autocamperturisme i deres kommune, for f.eks at tilskynde private lodsejere til at tilbyde parkering og overnatning for autocampere. Gårdbutikker, købmænd, turismedestinationer etc. Autocamperpladser der ikke er placeret ved campingspladser vil blive indrettet med udgangspunkt i vejloven med max tre dages ophold. Sådan lyder principper for autocamperturisme i bare en dansk kommune. En kommunal strategi ser f.eks således ud.

Der skal udvikles én større autocamperplads med gode faciliteter nær byen, ud over de nuværende pladser ved byens havn. Såfremt pladsen opføres af kommunen, skal den bortforpagtes på normale vilkår.

Der skal oprettes dag parkeringspladser i alle større byer.

Autocamperpladser i landdistrikternes skal fremmes på placeringer, hvor de støtter udvikling af lokalsamfund. Her ud over bør placeringer ved turistattraktioner eller på placeringer med stort oplevelsespotentiale fremmes.

Tilskynde private lodsejere til at tilbyde parkering og overnatning for autocampere. Gårdbutikker, købmænd, turismedestinationer etc.

Autocamperpladser der ikke er placeret ved campingspladser indrettes med udgangspunkt i vejloven med max tre dages ophold

Mindre autocamperpladser placeres ud fra følgende kriterier

 1. Støtter lokalsamfund økonomisk
 2. Skabe attraktive overnatningsmuligher
 3. Lette adgang til større byer

Kommunen vil fremme udvikling af autocamperpladser ved at finansiere anlæg inden for følgende rammer.

a. ikke kommercielle

b. placering nær eksisterende campingplads forudsætter aftale med campingpladsen

c. der kan højest opnås støtte til 1 ladestander med fire udtag, vand og modtagelse af gråt spildevand

Kommunen vil udvikle sine autocamperpladser i dialog med campingpladserne.

Mål

Flere overnatningssteder målrettet autocampere set i forhold til antal pladser i 2019. Tiltrække flere autocampister og øge antal overnatninger i kommunen.

Denne strategi, som er et oplæg, er ikke enestående og der findes adskillige der ligger tæt op ad den omtalte. Fair nok!

Svar på emnet fra tdligere Indenrigsminister Marianne Vestager: HER

Camping er ikke defineret i lovgivningen

En universielt accepteret definition på begrebet camping findes ikke. Det er dog almindeligt anerkendt, at camping omfatter en bred vifte af udendørs aktiviteter. Oplevelsescampister benytter sig af så lidt udstyr som muligt, mens feriecampister normalt vælger mere komfortable former på registrerede campingpladser.

Citat fra Erwin Hymer Group

“Det bedste ved at rejse i en autocamper er FRIHEDEN. Skab dit eget eventyr, hold det pit-stop du ønsker og oplev friheden“ Citat - Erwin Hymer Group om autocampere.

Tysk undersøgelse viser at Danmark bliver mere efterspurgt blandt autocamperturister.

I en undersøgelse fra maj 2019 udført at tyske “Growth from Knowledge” (GfK) siger undersøgelsen at ca 14,2 millioner tyskere over 18 år, at de indenfor de næste 5 år kan forstille sig en ferie i enten autocamper eller campingvogn. Potentialet for det næste år er 5,3 millioner rejsende. 42% af de adspurgte vil vælge en autocamper, 23% en campingvogn og 36% har ikke besluttet sig endnu. Også aldersgruppen mellem 25 og 34 år der i de næste fem år er interesseret i denne ferieform, udgør 23 %.

Uafhængighed, fleksibilitet og tæt på naturen gør mulighederne for målgruppen attraktive.

72% af de adspurgte oplyser at de selv vil bestemme og være uafhængige, 71% ønsker at være i naturen og 70% vurderer, at de vil være fleksible og spontane når de tager på tur. Link: GfK download

Autocamperturisme i Danmark har i høj grad med tiltrækning af denne målgruppe at gøre. Det drejer sig ikke kun om lokalpolitik.

De mest populære feriemål med Danmark på en fjerdeplads.

“Growth for Knowledge” (GfK) har også identificeret de mest populære rejsemål. På plads 1 ligger ikke uventet Tyskland med 85%, 58% ønsker ferie i Frankrig, ligeledes med 58% Nederlandene og måske lidt overraskende Danmark med 57% på en fjerdeplads. 56% finder ifølge GfK vej til Italien ! Det er værd at bemærke at respondenterne ønsker at rejse uafhængigt og være i stand til at navigere fleksibelt mellem de besøgende destinationer. Link Download GfK PDF

Nedenstående må for alt i verden ikke ske i Danmark

Praia De Amado på den portugisiske Algarvekyst, er kendt af mange autocamperturister for en fantastisk udsigt til havet, men nu er flere af de parkeringspladser, hvor der har været mulighed for overnatning spæret af med store sten og en vrede har bredt sig i dele af befolkningen og blandt autocamperturister. Det stigende antal autocampere og deres adfærd har ligeledes fået de spanske myndigheder til stramme op om ovenattende autocampere, der parkere og overnatter uhensigsmæssigt og uden hensyn til naturen og andre mennesker.

Vreden i lokalbefolkningen

Grunden ses herunder og det gør mange autocamperbrugere vrede og kede af det. Portugiserne har intet imod rigtige naturelskere, men som envred portugiser, der selv køre autocamper skriver på sin Blog om dem som han betegner som Pseudo-hippier: “Mængden af akkumuleret lort og stykker toiletpapir er mere end for meget, og det vokser fra år til år !! Der er ting, som helt ærligt talt koster, jeg forstår fuldt ud, at opfordringen til at sove midt i naturen er uimodståelig, jeg forstår fuldt ud, at vi har ret til at nyde vores strande til fulde. Men jeg kan ikke forstå denne flok svin, der har for vane at leve i forening med naturen, ikke formår at tage en plastikpose for at samle det crap op, de efterlader!! Et det for meget at forlange og koster det så meget andet end lidt tid ?? Væmmes du ved dit eget lort ?? Så forestil dig den afsky, der påvirker os almindelige dødelige, der bare vil nyde en lille strand, og som vi er nødt til at krydse med dine “gaver”, der desværre ophobes mere og mere af for hver dag der går. Vil  du dumpe afføring og affald i din egen have?“ Så er det ligesom sagt, så det ikke kan misforståes, men forståelig vrede. Heldigvis er det kun en lille del, men nok til at ødelægge det for andre.